जीएमआरटी ने शोधले तारकीय स्मशानभूमिजवळ हळूहळू फिरणारे न्यूट्रॉन तारे

जीएमआरटी हाय ररझोल्यशू न सदनन स्काय (जीएचआरएसएस) सर्वक्षे णाद्वारे एनसीआरएच्या शास्रज्ाांच्या चमनू े पर्वू ी शोधलेल्या पल्सार डटे ामधनू च दोन नर्वीन स्लो पल्सार शोधले आहेत.

application/pdf Shubham_Press_v1_marathi.pdf — 411 KB

Document Actions