Technical


Click on names to see the details of the staff members.

NCRA, Pune

All email addresses of NCRA, Pune are followed by @ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2571 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Dhananjay Sahoo sahoo 132 9203 -
Gajanan Mhetre mhetre 248B 9280 -
Ganesh Sutar sutar 132 9203 -
Prakash Bhilare bhilare 132 9203 9303
Prakash D Jadhav prakash.jadhav 247D 9280 -
Pramod Shelar pbshelar 248E 9280 -
Pravin Karekar karekar 248B 9280 -
S. Murugesan murugesan 132 9203 -
Satpal Gole satpal 235 9231 -
Tushar Patil tmpatil 248B 9280 -
Vilas Kamble kamble 132 9203 -

GMRT, Khodad

All email addresses of GMRT, Khodad are followed by @gmrt.ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2132 25 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
A. Sakthivel sakthi 116 8306 -
Abhay Bhumkar abhay 217 8320 6421
Abhijeet Dhende abhi 203 8343 -
Ajay Vishwakarma ajay 203 8343/8305 -
Ajee Poonattu ajee 217 8320 9347
Akshya Kotawadekar apk 113 8334 -
Anand Vawhal anand 229 8312 -
Arvind Diwane arvind 115 8307 8605
Atul Ganla atul 203 8309 -
B. Rajendran raj 132 8330 9344
Balaso Patil balaso 115 8307 6460
Charudatta Kanade cpk 205 8330 -
Datta Temgire dutta 217 8320 6500
Dattadigambar Ghorpade datta 217 8320 -
Deepak Khande drk 101 8347 -
Dinesh Kumar Walunj walunj 101 8347 -
Dnyandeo Nanaware dkn 203 8309 -
Ganesh Kumbhar kganesh E lab 8312 -
Ganesh Thorat ganesh - 8300 -
Haushiram Kedari kedari 116 8306 -
Indukumar Bhonde bkumar 232 8380 9349
Irappa Halagali irappa 228 8384 6380
Jalindra Ghangale jalindra 116 8306 -
Jayant Nalawade nalawade 105 8308 6440
Kailash Gaikwad kailash 101 8347 6370
Kisan M Talpade kisan 228 8384 / 8312 -
Mahadeo Misal madhav 132 8330 -
Mangesh Somwanshi smangesh 105 8383 6495
Pandurang Gaikwad psg 116 8306 6371
Prabhakar Kasar prabhakar 101 8347 -
Prakash Hande prakash 228 8309 6381
Pravin Raybole pravin 228 8384 -
Rajesh Lokap - - - -
Rajkumar Thorat raju 116 8306 -
Sagar Salve sagar - - -
Sanjay Gavit gavit 116 8306 -
Santosh Shirashath santosh 101 8347 -
Satapa Patil sdp 114 8325 6461
Satheesh Lokhande satish 228 8383/8384 -
Shailendra Bachal bachalsj 217 8320 -
Shashikant Jaiswar shashikant - - -
Siddhesh Hande siddhesh - - -
Srinivasan Ramesh ramesh 229 8312 6480
Sudhir Phakatkar sudhir 203 8343 -
Sumit Mirajkar sumit 132 8342 6430
Suresh Burle bsuresh 217 8320 6324
Sushant Sankpal sushant - - -
Thangkholal Haokip haokip 217 8320 6382
Thorat G.G. ggt 116 8306 -
Uvaraj Kamble usk 101 8334/8325 6411
Vilas Bhalerao vilas 229 8312 6321
Vishal Temkar vishal 229 8312 -
Yogesh Gaikwad yogeshg 227 8383 8605

RAC, Ooty

Click on the staff member name to view the full e-mail address.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Alagupandiyaraja Maduraiveeran - - - -
Kannan Raja raja - 925 -
Nallasivam Mathan - - - -
R. Chandrasekaran rcs 228 40,33 -
R. Venkatasubramani rvs 228 40 -
Seithil Kumar S.J. sjsk.nilgiris - 35 -
Sivakumar Sudalaimani - 105 4905 -
V. Chandrasekaran vcs - 23 -