Administrative


Click on names to see the details of the staff members.

NCRA, Pune

All email addresses of NCRA, Pune are followed by @ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2571 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Abhijit Barve apbarve 101 9225 -
Annabhat Joshi annabhat 105 9224 9324
B.N. Patil bpatil G102 9232 -
B.R. Jayasimha jsimha 101 9205 9305
Balu Nalawade - 144 9263 -
Bipin Sangle sangle 101 9221 -
C. Pandiselvan selvan 101 9268 9368
Dhananjay Gosavi gosavi 110 9207 -
Dnyaneshwar Pawar dvpawar 102 9232, 9222 -
Fulchand Dalvi - Library 9211 -
Gajendran Ganeshan gajendran 101 9210 -
Ganesh Nalawade - 105/110 9224, 9207 -
Hari Khatavkar hari 110 9207 -
Harjinder Singh - 248B 9280 -
Hemant Lokhande hemant 201 9291, 9296 9339
Janardhan Mandhare mandhare IMD 9201 -
Jayantilal Solanki solanki 108 9223 9323
Jyoti Bhujbal jyoti 105 9224, 9235 -
Kirti Shinde kshinde G101 9209 -
Kishor Shelar - 144 9263 -
Kunal Pawar krpawar 176 9209 9309
Manjiri Sabne sabne 101 9221 -
Mugdha Kulkarni mugdhak 102 9210 -
Nilesh Khole - 102 9222 -
Nitin Gonde nitin 101 9221 -
Ramachandra Bahirat - 144 9263 -
Reena Shrikumar reena 201 9239 -
S Sharma ssharma G110 9207 -
Sachin Adhikari ssa 101 9266 -
Sadashiv Patil patil 101 9206 -
Sandip Kulkarni smk 101 9266 -
Sanjay Sonsale sonsale 109 9220 -
Sharvin Pendse - - 9200 -
Shrikanth Khatkale khatkale 144 9260 9360
Soudagar Mule - - 9200 -
Vijay Sodanavar - 102 9222 -
Vikas Gaikwad - 101 9225 -
Vinod Kumar Verma vinod.verma 106 9227 -

GMRT, Khodad

All email addresses of GMRT, Khodad are followed by @gmrt.ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2132 25 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Abhijit Jondhale jondhale 109 8301 6403
Avdhut Joglekar avdhut 118 8302 6402
Balshiram Chasker - 106 8300 -
Bhau Gaikwad - 103 8339 -
Chandrakant Ghorpade - Main Gate 8402 -
Dilip Ghorpade - Main Gate 8402 -
Dilip Gundgal - Canteen 8310 -
Dilip Thorat - 106 8300 -
Dnyaneshwar Kanade dsk 111 8303 -
Dnyaneshwar Thorat - - 8300 -
Imran Shaik Khatik imrans 108 8302 -
Jeevan Shelake - Main Gate 8402 -
Kashinath Thorat ktthorat 229 8312 -
Lalu Yamgar - - - -
Narayan Hande - - - -
Navnath Mule - Main Gate 8402 -
Nutan Deshmukh nsd 213 8367 -
Prasanna Mohite prasanna 103 8339 -
Pravin Dhumal - Main Gate 8402 -
Ramachandra Naik rynaik 108 8302 -
Ramdas Shigwan ramdas 203 8309 6492
Rangnath Pingale - 106 8300 -
Rohini Rajshekhar rohini 176 - 9308
Rudresh Devpuje - - 8300 -
Sanjay Bhalshankar - Canteen 8310 -
Shravan Gawade - Canteen 8310 -
Smita Gaykar smita 213 8367 -
Sudam Gaikwad sudam 101 8347 -
Sujan Ghangale - Canteen 8310 -
Vijay Vighe - Main Gate 8402 -
Vinod Kharmale kharmale 113 8319 -

RAC, Ooty

Click on the staff member name to view the full e-mail address.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Benazir S.S. benazirsulthana0912@gmail.com 218 4929 -
Lali Shantha Kumari Nazareth - - - -
Muthukumar Karpagam - - 27, 44 -
R. Sruthi - - - -
Sankaran M - - 35 -
Thangakumar Arul - - 35 -
Umesh Ghatal umesh - - -
V. Packiaraj vpraj - 927 2442621 / 09443897897