Administrative


Click on names to see the details of the staff members.

NCRA, Pune

All email addresses of NCRA, Pune are followed by @ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2571 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Abhijit Barve apbarve 101 9225 -
Annabhat Joshi annabhat 105 9224 9324
B.N. Patil bpatil G102 9232 -
B.R. Jayasimha jsimha 101 9205 9305
Bipin Sangle sangle 101 9221 -
C. Pandiselvan selvan 101 9268 9368
Dnyaneshwar Pawar dvpawar 102 9232, 9222 -
Gajendran Ganeshan gajendran 101 9210 -
Hari Khatavkar hari 110 9207 -
Hemant Lokhande hemant 201 9291 9339
Janardhan Mandhare mandhare IMD 9201 -
Jayantilal Solanki solanki 108 9223 9323
Jyoti Bhujbal jyoti 105 9224/9235 -
Kirti Shinde kshinde G101 9209 -
Kunal pawar krpawar 176 9209 9309
Manjiri Sabne sabne 101 9221 -
Mugdha Kulkarni mugdhak 102 9210 -
Nitin Gonde nitin 101 9221 -
Pooja S. Lakhe pooja 101 9221 -
Reena Shrikumar reena 201 9239 -
Rohan S Sant rohan.sant G101 9266 -
Rohini Rajshekhar rohini 176 9209 9308
S Sharma ssharma G110 9207 -
Sachin Adhikari ssa 101 9266 -
Sadashiv Patil patil 101 9206 -
Sandip Kulkarni smk 101 9266 -
Sanjay Sonsale sonsale 109 9220 -
Shrikanth Khatkale khatkale 144 9260 9360
Vinod Kumar Verma vinod.verma 106 9227 -

GMRT, Khodad

All email addresses of GMRT, Khodad are followed by @gmrt.ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2132 25 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Abhijit Jondhale jondhale 109 8301 6403
Avdhut Joglekar avdhut 118 8302 6402
Dnyaneshwar Kanade dsk 111 8303 -
Imran Shaik Khatik imrans 108 8302 -
Nutan Deshmukh nsd 213 8367 -
Prasanna Mohite prasanna 103 8339 -
Ramachandra Naik rynaik 108 8302 -
Smita Gaykar smita 213 8367 -
Vijay Vighe - Main Gate 8402 -
Vinod Kharmale kharmale 113 8319 -

RAC, Ooty

Click on the staff member name to view the full e-mail address.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Lali Shantha Kumari Nazareth - - - -
Umesh Ghatal umesh - - -
V. Packiaraj vpraj - 927 2442621 / 09443897897